You are viewing 佛經

歷史上奠定了一元論思想先河的大日經,全名大毗盧遮那成佛神變加持經。

歷史上奠定了一元論思想先河的大日經,全名大毗盧遮那成佛神變加持經。

1min read485 views

「 菩提心為因,大悲為根,方便為究竟」三句,統釋《大日經》全經之根本宗旨,三句集合在一起,構成一個完整的救渡外道的思想理念。 VIEW the POST

關於主持南方的寶生佛的簡介、心咒及功德利益介紹。

關於主持南方的寶生佛的簡介、心咒及功德利益介紹。

1min read908 views

寶生佛為佛教五方佛中之南方如來,代表「平等性智」,也代表佛法微妙之德,亦即在佛法圓滿中,得到無量福德、珍寶,故曰「寶生」。 寶生佛象徵寶生如來有求必應,凡求助於他或向他虛心求教的人,都能立即獲得滿願,也表示這種成就是自然而有,無需費力。 VIEW the POST

《佛說無能勝大明王陀羅尼經》—摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉詔譯

《佛說無能勝大明王陀羅尼經》—摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉詔譯

1min read544 views

《佛說無能勝大明王陀羅尼經》 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 VIEW the POST

《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

1min read514 views

《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智 大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 VIEW the POST

《佛說持明藏八大總持王經》西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉詔譯

《佛說持明藏八大總持王經》西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉詔譯

1min read478 views

《佛說持明藏八大總持王經》 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 VIEW the POST

《波羅提木叉僧祇戒本》東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

《波羅提木叉僧祇戒本》東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

1min read898 views

《波羅提木叉僧祇戒本》 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 VIEW the POST