You are viewing 佛經

《悲華經》—北涼天竺三藏曇無讖譯

《悲華經》—北涼天竺三藏曇無讖譯

1min read525 views

《悲華經》 北涼天竺三藏曇無讖譯 VIEW the POST

關於悲華經在歷史上的各種翻譯版本,以及悲華經經文簡述概要。

關於悲華經在歷史上的各種翻譯版本,以及悲華經經文簡述概要。

1min read550 views

悲華經是一部很長的經文,是一部值得信眾細心品味的大乘佛教經典,但卻很少會有關於悲華經的述說。   VIEW the POST

《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》—大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》—大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

1min read425 views

《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智 大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 VIEW the POST

金剛頂經流傳版本詳細簡介,以及金剛頂經十八會的解釋。

金剛頂經流傳版本詳細簡介,以及金剛頂經十八會的解釋。

1min read436 views

金剛頂經相傳《金剛頂經》來自印度南天鐵塔。 是金剛乘瑜伽密教的根本經典,密宗兩大根本經典之一。 VIEW the POST

《大毘盧遮那成佛神變加持經》大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

《大毘盧遮那成佛神變加持經》大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

1min read491 views

《大毘盧遮那成佛神變加持經》 大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯 VIEW the POST

歷史上奠定了一元論思想先河的大日經,全名大毗盧遮那成佛神變加持經。

歷史上奠定了一元論思想先河的大日經,全名大毗盧遮那成佛神變加持經。

1min read485 views

「 菩提心為因,大悲為根,方便為究竟」三句,統釋《大日經》全經之根本宗旨,三句集合在一起,構成一個完整的救渡外道的思想理念。 VIEW the POST