Tag Archives 瑜伽十八

《金剛頂經瑜伽十八會指歸》—大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

《金剛頂經瑜伽十八會指歸》—大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

1min read400 views

《金剛頂經瑜伽十八會指歸》 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智 大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 VIEW the POST